SuperSafeTM shopping
SuperFair.Shop badge

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO „KF SHOP”

 

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.kfshop.pl jest spółka KF sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, 70-475, przy ul. Wojska Polskiego 46/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000313960, NIP:584-265-82-63,REGON:220649983, kapitał zakładowy: 50 000 zł

Telefon kontaktowy: +48 502 054 099, adres e–mail: shop@kfshop.pl


Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego KF Shop, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e – sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskie RODO - ustawy o ochronie danych osobowych wchodzącej w życie z dniem 25 maja 2018 roku..


Nr rach. bankowego: BZ WBK S.A. o/Szczecin 79 1090 1098 0000 0001 0969 6908

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. KF SHOP jest księgarnią internetową oferującą sprzedaż on – line książek, broszur, magazynów, książeczek medytacyjnych, zdjęć, plakatów, minerałów i innych wyrobów piśmienniczych i o charakterze symbolicznym lub/i pamiątkowym, o tematyce buddyjskiej. Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym.

 

2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego serwisu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi ustawą o ochronie danych osobowych.

 

3. Zamawiający w sklepie www.kfshop.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.kfshop.pl lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

4. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kfshop.pl

 

Sprzedawca – KF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Szczecin 70-475, al. Wojska Polskiego 46/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000313960, nr NIP 584-265-82-63, nr Regon 220649983

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

 

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

 

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

 

Konto – element systemu e – sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

 

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie

 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży

 

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość

 

5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie kfshop.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e – mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

 

6. Formularze zgody (check – boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

 

7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

 

8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości (z wejściem w życie RODO) o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku.

 

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, albo w opcji „zamów bez rejestracji”.

 

10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (a), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies (c), w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

11. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

12. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 

13. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, albo przy procesie rejestracji konta, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia kfshop.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości Newsletter SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przed Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później do przesyłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych – usunąć podany w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.

 

14. Sklep internetowy KF Shop oparty jest na technologii i oprogramowaniu IAI – shop.com, należącej do IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, 71-064, przy al. Piastów 30, NIP: PL-8522470967, Regon: 320147706, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, w XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS: 0000325245, kapitał zakładowy: 815 623,50 złotych. KF Shop powierza przetwarzanie danych spółce IAI S.A. na zasadach określonych osobną umową, gdzie IAI S.A. zapewnia właściwe i prawidłowe zabezpieczenie wszelkich mechanizmów sprzedażowych i technologii gromadzenia i przetwarzania danych, dostarczając najwyższej klasy i najlepszej, najnowszej technologii narzędzia w ramach tak określonej współpracy. Administratorem danych pozostaje w dalszym ciągu Sprzedawca – właściciel sklepu KF Shop, czyli spółka KF sp. z o.o.

 PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

 

  1. Firma KF Sp.z o.o prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.kfshop.pl , na której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności udostępnione na stronie internetowej. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.kfshop.pl i obejmuje m.in. książki i czasopisma (magazyny), proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia w stosunku do Klienta, któy jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

  1. określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,

  2. ilość produktów,

  3. cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,

  4. wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),

  5. przewidywany termin dostawy,

  6. łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki).

  7. metodę płatności + termin zapłaty.

  8. pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail).

  9. adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.

Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono kosztów dostawy, które Klient ustala w procesie zamówienia. Klient ma do wyboru różne formy dostawy, Sprzedawca współpracuje stale z firmą kuriersko – logistyczną DPD, której oferta przeznaczona dla Klientów KF Shop jest dwojakiego rodzaju, w zależności od ilości zamówionego Towaru i jego wagi, jak również w zależności od wybranej formy płatności. Klient może wybrać wskazane na stronie paletę lub paczkę, których kwoty odpowiednio wynoszą w przypadku paczek od 15,50 zł za paczkę do 5 kg przy płatności za pobraniem, a 14 zł za paczkę do 5 kg przy płatności wykonanej przedpłatą, do odpowiednio 48,50 zł za paczkę 50 kg przy płatności za pobraniem i 47 zł za paczkę 50 kg przy płatności wykonanej przedpłatą. W przypadku palet, koszty dostawy kształtują się od 212,50 zł za paletę 700 kg przy przedpłacie, do 299,99 zł przy palecie 50 kg przy płatności za pobraniem.

Szczegóły dotyczące dostawy znajdują się tutaj: cennik dostaw


3. Podane Ceny nie zawierają informacji o kosztach wysyłki;
- całkowita wartość  Zamówienia zostaje podana  po wyborze formy dostawy oraz formy płatności, samodzielnie przez Klienta, jest widoczna w Koszyku;
- Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, promocjach i opisach  produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów (o zakończeniu promocji);
- w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba  jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);
- sprzedaż na warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, zaś wszelkie gratisy podlegają ewentualnym reklamacjom lub zwrotom niezależnie i rozłącznie z Produktem głównym, do którego są dodawane.

 

4. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając przycisk „przejdź do koszyka” Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się 4 przejrzyste i intuicyjne kroki:

a) krok 1 – potwierdź zawartość koszyka i wybierz opcję „przejdź dalej”, b) krok 2 – zaloguj się lub podaj dane, c) krok 3 – wybierz sposób dostawy i płatności, d) krok 4 – sprawdź poprawność zamówienia.

 

5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI dokładnych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie. Szerzej o potwierdzaniu zamówień w ust.1

6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku  „Realizuj zamówienie” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość. Wszelkie informacje podane w formularzu zamówienia są zapisywane w bazie transakcji, a zamówienie przechodzi do kolejki zamówień oczekujących.


7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze gotówką lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie www.kfshop.pl, więcej w zakładce: sposoby płatności


8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

9. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

b) w formie elektronicznej po zalogowaniu do konta KLIENTA na www.kfshop.pl KLIENT może pobrać fakturę oraz zapisać ją na nośniku lub urządzeniu końcowym.

W tym przypadku SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku doręczania KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM. Każdy KLIENT korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wyrażeniem akceptacji otrzymywania faktur w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym.

10. Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na stronie www.kfshop.pl , KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 10.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

11. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy tutaj: cennik dostaw


12. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e – maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę. Dane są przetwarzane w ten sposób przez KF sp. z o.o. w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem. Biuletyny oraz oferty promocyjne będą wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa, do których Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i których postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o zgłoszeniu zbioru danych osobowych GIODO, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

 
KONTO KLIENTA

 

1 .Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.

2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko (nazwa firmy), adres, numer telefonu oraz adres e – mail i hasło dostępu, ustalane indywidualnie przez Klienta.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym – przy jego zakładaniu.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, przesyłając swoje oświadczenie na adres kontaktowy Sklepu shop@kfshop.pl lub na adres siedziby spółki KF sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 46/5, 70-475 Szczecin. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta (w szczególności z dniem wejścia w Zycie RODO), zgłaszając takie żądanie przy rezygnacji z posiadania Konta.

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś, jeśli chodzi o treść pkt 9 i 10 cytowanego artykułu, tj. -  prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz gdy umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

 

2. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia.

 

3. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.

 

4. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.

 

5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem, dodatkowo przy uznaniu reklamacji Sklep może zaproponować w ramach extra rekompensaty jakąś dodatkową usługę, czy Towar w gratisie.

 

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem siedziby Sklepu, albo na adres shop@kfshop.pl

 

 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.

2. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy.

3. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.

4. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.

5. KLIENT - Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [ link: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ].

7. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego,

2. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny, Polityka Prywatności i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.

4. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2017 r.

 

Certyfikat zgodności dokumentacji z przepisami prawa:

http://legalnyregulamin.pl/certyfikat.php?c=181733&h=kqta3zjSdKm83yeZnxaW

 

 

pixel