Regulamin

REGULAMIN

 

1. Sklep, działający pod adresem www.kfshop.pl jest prowadzony przez KF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Szczecin 70-475, al. Wojska Polskiego 46/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy,  pod numerem KRS: 0000313960, nr NIP 584-265-82-63, nr Regon 220649983, zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

 

2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA. Link do dokumentu znajduje się TUTAJ

 

3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.kfshop.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 

4. Zamawiający w sklepie www.kfshop.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.kfshop.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy, dowód potwierdzający zawarcie umowy – warunki wystawiania faktur elektronicznych:

 

1. Firma KF Sp.z o.o prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.kfshop.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.kfshop.pl i obejmuje m.in. książki i czasopisma.

 

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. KLIENT może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI dokładnych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.

 

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie /Wysylka-cterms-pol-14.html

 

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: /Wysylka-cterms-pol-14.html. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

 

6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: /Sposoby-platnosci-i-prowizje-cterms-pol-17.html. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie www.kfshop.pl.

 

7. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie www.kfshop.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

 

8. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy :

 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

b) w formie elektronicznej po zalogowaniu do konta KLIENTA  na www.kfshop.pl KLIENT może pobrać fakturę oraz zapisać ją na nośniku lub urządzeniu końcowym.

 

W tym przypadku SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku doręczania KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

 

9. Każdy KLIENT korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wyrażeniem akceptacji otrzymywania faktur w formie opisanej w ustępie poprzedzającym.

 

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

 

Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zaplaty” na stronie www.kfshop.pl, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia  w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony.

 

§ 3. Ceny

 

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie /Wysylka-cterms-pol-14.html

 

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 

§ 4. Termin realizacji zamówień

 

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

 

2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu podany jest na stronie
/Wysylka-cterms-pol-14.html

 

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 10.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane: po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

 

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: shop@kfshop.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: KF Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 46/5, 70-475 Szczecin (sugerowany dopisek: „odstąpienie od umowy z KF Shop”). SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 

8. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

9. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 

10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu środków na numer konta bankowego wskazany przez KLIENTA. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

11. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

12. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

 

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (I) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (II) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

 

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

 

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (IV) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację
z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć
z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY

albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

 

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

 

9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail shop@kfshop.pl.

 

10. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:

a) naprawy towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny towaru,

to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 

11.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:

KF Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 46/5

70-475 Szczecin

(dopisek: „odstąpienie od umowy z KF Shop”)

 

12. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

 

§ 8. Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych jest KF Sp. z o.o.

 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

 

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie kfshop.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

 

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

 

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej kfshop.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

 

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.kfshop.pl poświęconej polityce prywatności /Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html

 

§ 10. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.kfshop.pl

 

1. Strona internetowa www.kfshop.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez firmę KF Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000313960, nr NIP 584-265-82-63, nr Regon 220649983, z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 46/5
i zwaną dalej również „Administratorem”.

 

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

 

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

 

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

 

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

 

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny kfshop.pl przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witryny www.kfshop.pl do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.kfshop.pl.

 

10. Sklep internetowy www.kfshop.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj /Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html

 

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: shop@kfshop.pl lub listownie na adres KF Spółka Akcyjna, al. Wojska Polskiego 46/5, 70-475 Szczecin

 

12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

13. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres shop@kfshop.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. W przypadku nieuznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, KLIENT, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Są to alternatywne metody rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php].

 

2. KLIENT jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 12 Zmiany regulaminu

 

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.kfshop.pl przynajmniej  z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu,

 

  

Regulamin obowiązuje od 27.11.2016

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: KF Sp. z O.O , Szczecin 70-475, al. Wojska Polskiego 46/5

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel