FDMP

The Dharma Movie Project Foundation was established by the Diamond Way Buddhism Association of the Karma Kagyu Lineage in August 2011. We produce documentary films about Buddhism, with particular consideration to the history of Diamond Way Buddhism in the West as well as the history of the life and activity of contemporary Diamond Way masters.

Fundacja Dharma Movie Project ustanowiona została przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Sierpniu 2011 roku aby produkować filmy dokumentalne o buddyzmie, ze szczególnym uwzględnieniem historii buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie oraz historii życia i aktywności współcześnie żyjących buddyjskich mistrzów Diamentowej Drogi.

 

 Questions and Answers

This movie contains a selection of questions and answers with Lama Ole Nydahl. They were collected during lectures at three meditation courses in 2016 with thousands of participants: at the Europe Center in Germany, in Warsaw, Poland and Lolland, Denmark.

Topics covered include Diamond Way meditation, compassion, dealing with disturbing emotions and obstacles to practice, and applying the Buddha's teachings in everyday life.

Capturing the dynamic exchange between a realized Diamond Way Buddhist master and his students, these teachings provide a unique perspective of Buddha's timeless wisdom. Going beyond concepts, Lama Ole's answers can benefit both his many students and others interested in following the Buddhist path.

 


 

Pytania i odpowiedzi z Lamą Ole Nydahl'em

Unikalne nagranie zawiera wybór pytań i odpowiedzi udzielonych przez Lamę Olego Nydahla. Zostały one zebrane w 2016 r. podczas wykładów w trakcie trzech kursów medytacji w Europe Center w Niemczech, w Warszawie i na Lolland w Danii.

Uczestniczyły w nich tysiące osób. Pytania dotyczą medytacji Diamentowej Drogi, współczucia, postępowania z przeszkadzającymi uczuciami i przeszkodami w praktyce oraz stosowania nauk Buddy w życiu codziennym.

Uchwycone podczas dynamicznego kontaktu urzeczywistnionego mistrza buddyjskiego Diamentowej Drogi z uczniami, nauki te ukazują unikalną perspektywę ponadczasowej mądrości Buddy. Wykraczające poza koncepcje odpowiedzi Lamy Ole mogą przynieść pożytek zarówno jego wielu uczniom, jak też innym, zainteresowanym ścieżką buddyjską.

 


 

Fearless Death

In his book Fearless Death, Lama Ole Nydahl shares the wisdom of experienced Tibetan Buddhist masters, which he gained during years spent in the Far East. His explanations are further enriched by decades of guiding modern people through the dying process.

Thanks to Lama Ole Nydahl’s book and lectures, Tibetan masters’ teachings on death and dying have now become accessible to the modern West. People are less afraid of things they can understand. With the Phowa training (the rare meditation practice of conscious dying when the time comes) and the knowledge found in the Buddhist scriptures, it is possible to transform fear, expectations and doubts into confidence and a calm state of mind when facing death and rebirth.

 
This movie is a recording of the public lecture given by Lama Ole Nydahl on May 22nd, 2013 in New York.

 


 

 Śmierć i Odrodzenie

W swojej książce O śmierci i odrodzeniu, Lama Ole Nydahl dzieli się mądrością doświadczenia tybetańskich mistrzów buddyzmu, rozwiniętą podczas lat spędzonych na Dalekim Wschodzie.

Jego wyjaśnienia wzbogacone są doświadczeniem płynącym z kilkudziesięciu lat przeprowadzania ludzi przez proces umierania i śmierci. Dzięki książce i wykładom Lamy Ole Nydahla nauki tybetańskich mistrzów stały się dostępne dla ludzi Zachodu. Ludzie mniej obawiają się rzeczy, które mogą zrozumieć. Dzięki praktyce poła (rzadkiej praktyce medytacyjnej dotyczącej świadomego umierania) i wiedzy znalezionej w buddyjskich rękopisach, możemy dziś przekształcić lęk, oczekiwania i wątpliwości w pewność i spokój umysłu podczas śmierci i odrodzenia.

 
Ten film jest nagraniem publicznego wykładu Lamy Ole Nydahla wygłoszonego 22 maja 2013 roku w Nowym Jorku. 

 


 

The Man of Freedom
Wintertour

A four-part documentary devoted to the history of development of Diamond Way Buddhism in the West.

In 1972 Lama Ole Nydahl and his wife Hannah were officially asked by 16th Gyalwa Karmapa, the head of the Kagyu lineage, to represent his activity in the whole western world. Till now 640 centres have been created in which thousands of people practice Buddhism, until recently known only among Himalayans. The film will present the beginnings and thepresent situation of Diamond Way Buddhism in the West. The document will be mainly composed of archive materials and will be based on interviews with Lama Ole, in which he describes the beginnings and the present situation of Buddhism. It will also be a reflection onthe contemporary world.

The premiere of the first part of the project titled “Wintertour” took place in summer 2012.

 


 

The Man of Freedom

Zimowa Podróż 

4 – częściowy film dokumentalny poświęcony historii rozwoju buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie.

W 1972 roku Duńczyk Lama Ole Nydahl i jego żona Hannah zostali oficjalnie poproszeni przez głowę linii Kagyu XVI Gjalła Karmapę o reprezentowanie jego aktywności w całym zachodnim świecie. Do dzisiejszego dnia powstało ponad 640 ośrodków, w których tysiące ludzi praktykują buddyzm, do niedawna znany tylko garstce mieszkańców Himalajów. Film będzie opowiadał o początkach i dniu dzisiejszym buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie. Dokument ten będzie w dużej części realizowany z materiałów archiwalnych, a oparty będzie na wywiadach z Lamą Ole, w których opowiada o początkach i dniu dzisiejszym buddyzmu oraz jest refleksją na temat współczesnego świata.

Premiera pierwszej z części filmu, pt. “Zimowa Podróż” (ang. “Wintertour”) miała miejsce latem 2012 roku.

 


 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel